Khordong Network: Poland | Germany | India

Kursy
ZWIĄZEK BUDDYJSKI KHORDONG W POLSCE
ZAPRASZA NA KURSY DO
OŚRODKA "DROPHAN LING" w DARNKOWIE


27. 06 - 16. 07. 2016
XX Ceremonia Ofiarowania Lampek w intencji pokoju na świecie

(od 17.07 będziemy kontynuować ofiarowanie lampek - jedna sesja dziennie, podczas kursów aż do ofiarowania 111.111 lampek)

opłata za kurs Ofiarowania Lampek - 25 zł/ dzień + jedzenie, dzieci do lat 15 - 10 zł./ dzień

APEL DO WSZYSTKICH !!!

Od 19 lat, zgodnie z życzeniem naszego nauczyciela, Chhimed Rigdzina Rinpocze (dla którego praktyka ta była szczególnie ważna) robimy w naszym ośrodku Ofiarowanie Lampek Maślanych w intencji pokoju.
Zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja na świecie jest tak skomplikowana i napięta ofiarowanie lampek i modlitwy w intencji pokoju są bardzo potrzebne.
Głęboko wierzymy, że wspólna, intensywna praktyka przyczyni się do stabilizacji światowej równowagi.

Żeby Ofiarowanie Lampek mogło się odbyć potrzebujemy sponsorów na: olej (do napełnienia 111.111 lampek potrzeba 3.400 litrów oleju), knoty, szmatki. Jedna lampka to 0,20 zł
Opłata za kurs lampek pokrywa tylko koszty pobytu uczestników w ośrodku podczas kursu.
W zeszłym roku udało nam się ponownie ofiarować tradycyjne 111.111 lampek dzięki ofiarodawcom oraz uczestnikom kursu, którzy czyścili i zapalali lampki.

Ogromna prośba do wszystkich o sponsorowanie i uczestniczenie w ofiarowaniu lampek !!!

Pieniądze na lampki można wpłacać na konto Związku z dopiskiem "darowizna na lampki"

Związek Buddyjski Khordong
Bank PKO BP S.A. Kudowa Zdrój
90 1020 5112 0000 7902 0035 5347


17. 07 - 31. 07. 2016
Kenpo Chowang - wprowadzenie w esencję nauk "Bodhiczariawatary" Szantidewy


opłata za kurs 17. 07 - 31. 07 - 60 zł/dzień + jedzenie

1. 08 - 13. 08. 2016
Chhimed Gyaltsen Rinpocze - inicjacja i nauki do praktyki Dordże Phurby


opłata za kurs 1. 08 - 13. 08 - 70 zł / dzień + jedzenie


14.08 - 23.08. 2016 Phurba drubczen

opłata za kurs 14. 08 - 23. 08 - 70 zł / dzień + jedzenie


12 - 13.10. 2016 Ven. Khandro Rinpocze

opłata za kurs 12 - 13.10 - 80 zł / dzień + jedzenie


członkowie Związku regularnie opłacający składki - 10% zniżki

przedpłata do 20 czerwca 2016 - 10% zniżki (zniżka dotyczy kwoty wpłaconej przedpłaty) - nie dotyczy kursu z Khandro Rinpocze

emeryci i renciści, dla których emerytura/renta stanowi jedyne źródło utrzymania - 30% zniżki

jedzenie (wegetariańskie) - 36 zł za 3 posiłki = 20 zł obiad, 8 zł śniadanie, 8 zł kolacja (zniżki nie dotyczą opłat za jedzenie)

dzieci do lat 15 - 10 zł./ dzień

ZGŁOSZENIA NA KURSY NALEŻY PRZYSYŁAĆ MAILEM: info@khordong.pl (albo przez stronę Związku - formularz zgłoszeniowy kliknij_tutaj ) W TERMINACH:

. OFIAROWANIE LAMPEK do 20 czerwca 2016

. KURS Z KENPO CHOWANGIEM do 10 lipca 2016

. KURS Z CHHIMED GYALTSENEM RINPOCZE do 23 lipca 2016

. DRUBCZEN do 7 sierpnia 2016

. KURS Z Ven. KHANDRO RINPOCZE do 5 października 2016


Osoby bez zgłoszenia nie będą miały zapewnionych noclegów ani wyżywienia !!!

Zgłoszenie musi zawierać:
imię i nazwisko, datę przyjazdu i wyjazdu, rodzaj noclegu, rodzaj wyżywienia

Noclegi :

- w pokoikach nad jadalnią, 20 miejsc (kolejność zgłoszeń)

- w nowym dormitorium nad kuchnią (na razie duża sala), ok 35 miejsc (kolejność zgłoszeń)

- w namiotach własnych/przyczepach kempingowych na przygotowanym polu namiotowym

- osoby zakwaterowane poza terenem ośrodka - zniżka 10 zł dziennie

- Należy przywieźć ze sobą własne śpiwory, kubki, sztućce i naczynia!!!

Do Darnkowa nie można dojechać środkami komunikacji masowej. Dojazd autobusem do Jeleniowa lub Kudowy Zdrój, a potem na piechotę, okazją lub taksówką do Darnkowa. Kontakt do taksówki, przewozi od 1 do 8 osób: 607 816 089.

Wpłat za kursy można dokonać na konto:

Związek Buddyjski Khordong
Bank PKO BP S.A. Kudowa Zdrój
90 1020 5112 0000 7902 0035 5347


Informacje na temat kursów:
- Tel. 601 35 77 76 (w godz. 10.00 - 17.00)
- www.khordong.pl
- e-mail: info@khordong.pl albo khordong@poczta.onet.pl_______________________________________________________________________________


THE KHORDONG BUDDHIST ASSOCIATION
IN POLAND
WOULD LIKE TO INVITE FOR
RETREATS AT DROPHAN LING CENTRE IN DARNKÓW27 June - 16 July - 20th Butterlamp Offering Ceremony
fee for the course - 25 PLN / per day + meals
children under the age of 15 - 10 PLN/ per day + meals

GREAT APPEAL TO EVERYBODY!!!
For 19 years, according to the wish of our teacher, Chhimed Rigzin Rinpoche (to whom this practice was particularly important) we do in our center Butterlamp Offering Ceremony for peace.
Especially now, when the world situation is so complicated and tense, offering lamps and making prayers for peace are very necessary.
We strongly believe that a common, intensive practice will contribute to improve the global stability.

To make the retreat possible we will need oil (3.400 l is needed to fill 111.111 butterlamps), wicks, clothes. One butterlamp costs 0,20 PLN. The fee for the retreat covers only the costs of participants' accommodation in our center during the retreat.
Last year we managed to offer 111.111 lamps once again, thanks to the sponsors and people who cleaned and lit the lamps.

We kindly request everybody to sponsor and participate in the butterlamps offering !!!

Money for butterlamps (with note "offering for lamps") you can send directly to Polish Association bank account:
Związek Buddyjski Khordong
Bank PKO BP S.A. Kudowa Zdrój
PL90 1020 5112 0000 7902 0035 5347
SWIFT: BPKO PL PW
Or to the German Khordong Association account, which you can get via www.khordong.de

17th July- 31st July 2016
Khenpo Chowang - introduction to the essence of teachings - Shantideva's "Bodhicharyavatara"

fee for the course 17th July - 31st July - 60 PLN/day + meals

1st August - 13th August 2016
Chhimed Gyaltsen Rinpoche - initiation and teachings of Dordje Phurba practice

fee for the course 1th August - 13th August - 70 PLN/day + meals


14th August - 23th August 2016 - Phurba drubchen

fee for the course 14th August - 23th August - 70 PLN/day + meals

Tulku Migme will come to Darnków for Butterlamps Offering Ceremony
Tulku Ugen will come in August for Phurba drubchen


12th - 13th October 2016 - Ven. Khandro Rinpoche

fee for the course 12th - 13th October - 80 PLN/day + meals


prepayment to 20th June 2016 - 10% discount (discount applies only to the prepaid amount), does not apply to the retreat with Ven. Khandro Rinpoche

pensioners with no other (than pension) source of income - 30% discount,

children under 15 - 10 PLN/ day + meals,

meals (only wegetarian) - 36 PLN for 3 meals = breakfast - 8 PLN, lunch/dinner - 20 PLN, supper - 8 PLN (discounts do not apply to meals)

REGISTRATION FOR COURSES
Please send your applications via e-mail: info@khordong.pl, or by the registration form from our www.khordong.pl (click here>>) until the following dates:

- BUTTERLAMP RETREAT till 20th June 2016

- KHENPO CHOWANG till 20th July 2016

- CHHIMED GYALTSEN RINPOCHE till 23th July 2016

- DRUBCHEN till 7th August 2016

- Ven. KHANDRO RINPOCHE till 5th October 2016


We cannot provide accommodation or meals for people without previous application!!!

Your application must include:
name and surname, the dates of arrival and departure, meals: how many, accommodation

Accommodation available:
the rooms over the dining room: 20 places (application order is valid)
in the new dormitory above the kitchen (for now 2 big rooms) - 35 places (application order is valid)
private tents or caravans at the camp site
people with accommodation outside the center are entitled to the discount of 10 PLN/per day.

Please bring your own sleeping bags, cups, dishes and cutlery !

You can not reach Darnkow by public transport. You take a bus to Jeleniow village or Kudowa Zdroj town. Then you can take a walk, hitchhike or take a taxi to Darnkow.
Contact to taxi (available from 1 to 8 persons): 0048 607 816 089.

Payment can be sent to the Polish Khordong Association bank account:

Związek Buddyjski Khordong
Bank PKO BP S.A. Kudowa Zdrój
PL90 1020 5112 0000 7902 0035 5347
SWIFT: BPKO PL PW

Details about retreats and courses:

- Ph. 0048 601 35 77 76 (10 am - 5 pm)
- www.khordong.pl
- e-mail: info@khordong.pl or khordong@poczta.onet.pl