Khordong Network: Poland | Germany | India

KursyDrodzy Przyjaciele w Dharmie,

Zapraszamy serdecznie na uroczyste obchody 20-tej rocznicy Ceremonii Ofiarowania Lampek Maślanych, które odbędą się 7 sierpnia 2016 w Ośrodku Khordong
w Darnkowie, rozpoczęcie o godz. 15.30

W niedzielę rozpoczął się kurs z Khenpo Chowangiem, który daje świetne nauki
na podstawie "Bodhiczariawatary" Szantidewy. Nadal kontynuujemy też Ofiarowanie Lampek, do wczoraj zapalone zostało 81.000 lampek.

Pozdrowienia z Darnkowa,
ZarządDear Friends in Dharma,

We cordially invite you to the celebration of the 20th anniversary of the Butterlamps Offering Ceremony which will take place on 7 August 2016 at the Khordong gompa
in Darnków, beginning at 15.30

On Sunday started retreat with Khenpo Chowang who gives excellent teachings based on Szantidewa`s "Bodhiczariawatara". Still we also continue Butterlamps Offering.
Till yesterday we lit 81.000 lamps.

Greetings from Darnków,
Management
_______________________________________________________________________________UWAGA, UWAGA!!!


Z powodu niezależnych od nas przyczyn organizacyjnych nąstąpiły zmiany w terminach kursów letnich w Darnkowie:

01. 07 - 23. 07. 2016
XX Ceremonia Ofiarowania Lampek w intencji pokoju na świecie
24. 07 - 07. 08. 2016
Kenpo Chowang - wprowadzenie w esencję nauk "Bodhiczariawatary" Szantidewy

08. 08 - 19. 08. 2016
Chhimed Gyaltsen Rinpocze - inicjacja i nauki do praktyki Dordże Phurby


20.08 - 28.08. 2016 Phurba drubczen


terminy kursów październikowych pozostają bez zmian:

12 - 13. 10. 2016 Ven. Khandro Rinpocze

14 - 18. 10. 2016 Odosobnienie Chöd z Lamą Tsultrim Allione oraz Dagmar LoewenkampATTENTION, ATTENTION!!!

Due to organizational reasons beyond our control dates of summer retreats in Darnków have changed:

01 July - 23 July - 20th Butterlamp Offering Ceremony

24 July- 07 August 2016
Khenpo Chowang - introduction to the essence of teachings - Shantideva's "Bodhicharyavatara"

8 August - 19 August 2016
Chhimed Gyaltsen Rinpoche - initiation and teachings of Dorje Phurba practice

20 August - 28 August 2016 - Phurba drubchen


dates of retreats in October remains unchanged:

12 - 13 October 2016 - Ven. Khandro Rinpoche

14 - 18 October 2016 - Chöd retreat with Lama Tsultrim Allione and Dagmar Loewenkamp

szczegółowe informacje poniżej/ detailed informations below_______________________________________________________________________________
ZWIĄZEK BUDDYJSKI KHORDONG W POLSCE

ZAPRASZA NA KURSY

DO OŚRODKA "DROPHAN LING" w DARNKOWIE

01. 07 - 23. 07. 2016
XX Ceremonia Ofiarowania Lampek w intencji pokoju na świecie


opłata (pokrywa tylko koszty pobytu uczestników w ośrodku podczas retritu) za kurs Ofiarowania Lampek - 25 zł/ dzień + jedzenie, dzieci do lat 15 - 10 zł./ dzień

APEL DO WSZYSTKICH !!!

Od 19 lat, zgodnie z życzeniem naszego nauczyciela, Chhimed Rigdzina Rinpocze (dla którego praktyka ta była szczególnie ważna) robimy w naszym ośrodku Ofiarowanie Lampek Maślanych w intencji pokoju.
Zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja na świecie jest tak skomplikowana i napięta ofiarowanie lampek i modlitwy w intencji pokoju są bardzo potrzebne.
Głęboko wierzymy, że wspólna, intensywna praktyka przyczyni się do stabilizacji światowej równowagi.

W zeszłym roku udało nam się ponownie ofiarować tradycyjne 111.111 lampek dzięki ofiarodawcom oraz uczestnikom kursu, którzy czyścili i zapalali lampki.

W tym roku, głównie dzięki jednej osobie, która zadeklarowała pokrycie kosztów zakupu oleju na całe lampki, mamy już pieniądze na Ceremonię.
Teraz jedynie potrzebne są osoby, które przyjadą do Darnkowa i wezmą udział w praktyce.

Ogromna prośba do wszystkich o uczestniczenie w ofiarowaniu lampek !!!24. 07 - 07. 08. 2016
Kenpo Chowang - wprowadzenie w esencję nauk "Bodhiczariawatary" Szantidewy


opłata za kurs 17. 07 - 31. 07 - 60 zł/dzień + jedzenie


08. 08 - 19. 08. 2016
Chhimed Gyaltsen Rinpocze - inicjacja i nauki do praktyki Dordże Phurby


opłata za kurs 1. 08 - 13. 08 - 70 zł / dzień + jedzenie


20.08 - 28.08. 2016 Phurba drubczen

opłata za kurs 14. 08 - 23. 08 - 70 zł / dzień + jedzenie


Tulku Migme przyjedzie do Darnkowa na Ofiarowanie Lampek Maślanych.
Tulku Ugen przyjedzie na drubczen.12 - 13.10. 2016 Ven. Khandro Rinpocze

opłata za kurs 12 - 13.10 - 80 zł / dzień + jedzenie


14 - 18.10.2016 Odosobnienie Chöd (odcinanie lgnięcia do ego) z Lamą Tsultrim Allione oraz Dagmar Loewenkamp

organizatorem kursu jest Tara Mandala Polska Sangha:

kontakt: poland.taramandala@gmail.com, tel. 600 310 343 lub 501 449 062

Zgłoszenia Kliknij tutaj


dodatkowe informacje o kursach:

opłaty za kursy organizowane przez Związek Khordong:

członkowie Związku regularnie opłacający składki - 10% zniżki

przedpłata do 20 czerwca 2016 - 10% zniżki (zniżka dotyczy kwoty wpłaconej przedpłaty) - nie dotyczy kursu z Khandro Rinpocze

emeryci i renciści, dla których emerytura/renta stanowi jedyne źródło utrzymania - 30% zniżki

jedzenie (mięsne lub wegetariańskie) - 35 zł za 3 posiłki = 18 zł obiad, 9 zł śniadanie, 8 zł kolacja (zniżki nie dotyczą opłat za jedzenie)
UWAGA! Ponieważ w tym roku obiady będą przywożone przez catering
nie ma możliwości otrzymania posiłków bez uprzedniego zgłoszenia!!!


dzieci do lat 15 - 10 zł./ dzieńZGŁOSZENIA NA KURSY NALEŻY PRZYSYŁAĆ MAILEM: info@khordong.pl (albo przez stronę Związku - formularz zgłoszeniowy kliknij_tutaj) W TERMINACH:
- OFIAROWANIE LAMPEK do 23 czerwca 2016
- KURS Z KENPO CHOWANGIEM do 17 lipca 2016
- KURS Z CHHIMED GYALTSENEM RINPOCZE do 30 lipca 2016
- DRUBCZEN do 14 sierpnia 2016
- KURS Z Ven. KHANDRO RINPOCZE do 5 października 2016

Osoby bez zgłoszenia nie będą miały
zapewnionych noclegów ani wyżywienia !!!


Zgłoszenie musi zawierać:
imię i nazwisko, datę przyjazdu i wyjazdu, rodzaj noclegu, wyżywienie - jaki rodzaj i jakie posiłki

Noclegi :
- w pokoikach nad jadalnią, 20 miejsc (kolejność zgłoszeń)
- w nowym dormitorium nad kuchnią (na razie duża sala), ok 35 miejsc (kolejność zgłoszeń)
- w namiotach własnych/przyczepach kempingowych na przygotowanym polu namiotowym
- osoby zakwaterowane poza terenem ośrodka - zniżka 10 zł dziennie

- Należy przywieźć ze sobą własne śpiwory, kubki, sztućce i naczynia!!!

Do Darnkowa nie można dojechać środkami komunikacji masowej. Dojazd autobusem do Jeleniowa lub Kudowy Zdrój, a potem na piechotę, okazją lub taksówką do Darnkowa. Kontakt do taksówki, przewozi od 1 do 8 osób: 607 816 089.


Wpłat za kursy można dokonać na konto:

Związek Buddyjski Khordong
Bank PKO BP S.A. Kudowa Zdrój
90 1020 5112 0000 7902 0035 5347


Informacje na temat kursów:
- Tel. 601 35 77 76 (w godz. 10.00 - 17.00)
- www.khordong.pl
e-mail: info@khordong.pl albo khordong@poczta.onet.pl_______________________________________________________________________________
THE KHORDONG BUDDHIST ASSOCIATION
IN POLAND

WOULD LIKE TO INVITE FOR

RETREATS AT DROPHAN LING CENTRE IN DARNKÓW

01 July - 23 July - 20th Butterlamp Offering Ceremony
fee for the retreat (covers only the costs of participants' accommodation in our center during the retreat) -
25 PLN / per day + meals
children under the age of 15 - 10 PLN/ per day + meals

GREAT APPEAL TO EVERYBODY!!!
For 19 years, according to the wish of our teacher, Chhimed Rigzin Rinpoche (to whom this practice was particularly important) we do in our center Butterlamp Offering Ceremony for peace.
Especially now, when the world situation is so complicated and tense, offering lamps and making prayers for peace are very necessary.
We strongly believe that a common, intensive practice will contribute to improve the global stability.
Last year we managed to offer 111.111 lamps once again, thanks to the sponsors and people who cleaned and lit the lamps.
This year (mainly thanks to one sponsor, who covered the cost of oil) we alredy collected all money necesary for the Ceremony. So now just people who will come and take part in parctice are needed.
We kindly request everybody to participate in the butterlamps offering !!!

24 July- 07 August 2016
Khenpo Chowang - introduction to the essence of teachings - Shantideva's "Bodhicharyavatara"


fee for the course 17th July - 31st July - 60 PLN/day + meals

8 August - 19 August 2016
Chhimed Gyaltsen Rinpoche - initiation and teachings of Dorje Phurba practice


fee for the course 1th August - 13th August - 70 PLN/day + meals


20 August - 28 August 2016 - Phurba drubchen

fee for the course 14th August - 23th August - 70 PLN/day + meals

Tulku Migme will come to Darnków for Butterlamps Offering Ceremony
Tulku Ugen will come in August for Phurba drubchen12 - 13 October 2016 - Ven. Khandro Rinpoche

fee for the course 12th - 13th October - 80 PLN/day + meals

14 - 18 October 2016 - Chöd retreat with Lama Tsultrim Allione and Dagmar Loewenkamp

organizer: Tara Mandala Polska Sangha

contact: poland.taramandala@gmail.com; tel. (+48) 600310343 or 501 449 062

applications: click here

detailed informations about retreats:

fees for retreats organized by the Khordong Association:

prepayment to 20th June 2016 - 10% discount (discount applies only to the prepaid amount), does not apply to the retreat with Ven. Khandro Rinpoche

pensioners with no other (than pension) source of income - 30% discount,

children under 15 - 10 zł/ day + meals,

meals (meat or wegetarian) - 35 zł for 3 meals = breakfast - 9 zł, lunch/dinner - 18 zł, supper - 8 zł (discounts do not apply to meals)


Attention! becouse we will have catering for lunches this year,
there is no possibility to get meals without previous application!!!


REGISTRATION FOR COURSES
Please send your applications via e-mail: info@khordong.pl, or by the registration form from our www.khordong.pl (formularz zgłoszeniowy click_here) until the following dates:

- BUTTERLAMP RETREAT till 23 June 2016
- KHENPO CHOWANG till 17 July 2016
- CHHIMED GYALTSEN RINPOCHE till 30 July 2016
- DRUBCHEN till 14 August 2016
- Ven. KHANDRO RINPOCHE till 5 October 2016

We cannot provide accommodation or meals for people
without previous application!!!


Your application must include:
name and surname, the dates of arrival and departure, meals: what kind and how many, accommodation


Accommodation available:
the rooms over the dining room: 20 places (application order is valid)
in the new dormitory above the kitchen (for now 2 big rooms) - 35 places (application order is valid)
private tents or caravans at the camp site
people with accommodation outside the center are entitled to the discount of 10 PLN/per day.

Please bring your own sleeping bags, cups, dishes and cutlery !

You can not reach Darnkow by public transport. You take a bus to Jeleniow village or Kudowa Zdroj town. Then you can take a walk, hitchhike or take a taxi to Darnkow.
Contact to taxi (available from 1 to 8 persons): 0048 607 816 089.

Payment can be sent to the Polish Khordong Association bank account:

Związek Buddyjski Khordong
Bank PKO BP S.A. Kudowa Zdrój
PL90 1020 5112 0000 7902 0035 5347
SWIFT: BPKO PL PW

Details about retreats and courses:

- Ph. 0048 601 35 77 76 (10 am - 5 pm)
- www.khordong.pl
e-mail: info@khordong.pl or khordong@poczta.onet.pl